E-Mail Disclaimer

Polski
Ta wiadomość i każdy załącznik są przeznaczone wyłącznie dla określonego adresata i mogą zawierać informacje poufne, tajne lub prawnie chronione lub chronione przed ujawnieniem innymi ustawami. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, nie możesz tej wiadomości, jej załączniki lub jej części ani wykorzystać, ani publikować lub powielać, ani podejmować żadnych innych czynności na nich opartych. Proszę poinformować nadawcę bezzwłocznie w takim przypadku i usunąć tę wiadomość i wszelkie załączniki ze swojego systemu. E-maile nie są bezpieczne i nie gwarantują bezbłędności, ponieważ mogą być przechwytywane i modyfikowane lub zawierać wirusy. Zakłada się, że każda osoba, która się z nami komunikuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest świadoma tych zagrożeń. Leiber GmbH i jej spółki zależne wykluczają wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z korzystania z poczty elektronicznej. Zawarte w tym e-mailu poglądy i stanowiska są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy.

English
This email and any attachment are for the intended recipient’s use only. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information or otherwise be protected from disclosure by other legal rules. If you are not the intended recipient, you may not use, disclose or reproduce this message, its attachment or any part thereof, or take any action in reliance thereon. Please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system. Emails are not secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be intercepted, amended, or contain viruses. Anyone who communicates with us by email is deemed to have accepted these risks. Leiber GmbH and its subsidiaries deny any responsibility for any damage arising from the use of email. Any opinion and other statement contained in this email and any attachment are solely those of their author and do not necessarily represent those of the company.

Kontakt
Nasze osoby kontaktowe chętnie Ci doradzą.
w górę