Środowisko naturalne i klimat w zasięgu wzroku

Leiber uszlachetnia drożdże piwne, tworząc innowacyjne produkty dla ludzi i zwierząt.

Dla naszych klientów prowadzimy badania we własnych laboratoriach i opracowujemy idealnie dopasowane rozwiązania produktowe z zakresu zdrowego odżywiania oraz zastosowań biotechnologicznych i rolniczych. Produkty te dostarczamy niezawodnie w doskonałej jakości – i praktykujemy w ten sposób upcycling na poziomie światowego rynku już od 1954 r.

Nasze poczynania mają wpływ na ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne. Z tego względu promujemy odpowiedzialną działalność i oferujemy produkty zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwracamy uwagę na uczciwe i oparte na szacunku obchodzenie się z naszymi klientami. Działamy proekologicznie i proklimatycznie, angażujemy się na rzecz przyszłościowego społeczeństwa i bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników. Zrównoważony rozwój jest istotnym komponentem głównego obszaru naszej działalności.

 

W końcu upcycling drożdży piwnych to pierwotna idea funkcjonowania Leiber – Give Yeast a Second Life.

Środowisko naturalne i
klimat w zasięgu wzroku

Zmiany klimatu stanowią największe wyzwanie naszych czasów i powodują dalekosiężne skutki dla istniejących ekosystemów oraz różnorodności biologicznej.

Leiber ma świadomość tej odpowiedzialności i swoim modelem biznesowym przyczynia się do chronienia zasobów, oszczędzania wody, energii i surowców oraz minimalizacji emisji – te wyzwania mamy stale w zasięgu wzroku.

Innowacyjna gospodarka
o obiegu zamkniętym

Inwestowanie w badania i rozwój ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu.

Aby długofalowo utrzymać naszą perspektywiczność, współpracujemy z partnerami reprezentującymi sektor gospodarki, nauki i badań. Pozyskiwanie nowych produktów oraz zastosowań dla ludzi i zwierząt z obiegu ubocznego przemysłu spożywczego wysuwa się przy tym na pierwszy plan naszej działalności badawczej i rozwojowej. Dzień po dniu kombinujemy, jak stale ulepszać to przetwarzanie.

Cel: gospodarka o obiegu zamkniętym pozwalająca stale wykorzystywać zasoby. Przyczyniamy się do jej rozwoju, stale udoskonalając nasze procesy i metody, i chronimy tym samym zasoby naszej planety

Usankcjonowanie jakości
na światowym rynku

O jakości myślimy od samego początku, wkomponowując ją w ogół procesów i produktów.

Aby nasi klienci zawsze otrzymywali produkty Leiber w pożądanej jakości, upewniamy się, że wszystkie procesy są sprawnie realizowane. W ten sposób umożliwiamy efektywne wykorzystanie wszelkich surowców i minimalizację odrzutów. Pozwala to chronić zasoby i środowisko naturalne. Regularne audyty zewnętrzne dowodzą, że przestrzegamy zapewnianych przez nas standardów. Nasza strategia zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary od zakupu i dostawy nowych surowców przez wszystkie etapy produkcji po produkt końcowy i opakowanie. Aby cały łańcuch dostaw był przejrzysty także dla naszych klientów, zapewniamy również identyfikowalność wszelkich surowców.

 

Ta transparentność całego obrotu towarowego ma coraz większe znaczenie zarówno dla browarów, od których kupujemy drożdże piwne, jak i przedsiębiorstw reprezentujących przemysł spożywczy i branżę paszarską, którym dostarczamy nasze produkty. Tylko poświadczoną jakością naszych produktów i procesów możemy ugruntować naszą pozycję na światowym rynku.

Skonkretyzowane cele
zrównoważonego rozwoju

Dzięki konkretnie sformułowanym celom w zakresie zrównoważonego zarządzania firma Leiber podejmuje kolejne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Sama idea produkcji firmy Leiber jest zrównoważona: uszlachetnianie drożdży piwowarskich do innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. Oprócz tego upcyklingu firma Leiber określiła również konkretne obszary działania i wyznaczyła cele: dla łańcuchów dostaw, redukcji emisji CO2, kultury zarządzania i zdrowia.

 

Nasze obszary działania i cele w szczegółach:

Cel ekonomiczny

Code of Conduct (kodeks postępowania)

W 2021 roku firma Leiber przyjęła kodeks postępowania (Code of Conduct), regulujący sposób działania w przypadku korupcji, pracy przymusowej i pracy dzieci, a także zasady odpowiedzialności społecznej, takie jak prawa człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona środowiska. Dodatkowo wdrożono anonimowy system zgłaszania naruszeń, a także zobowiązanie pracowników i partnerów biznesowych do przestrzegania tego kodeksu.

 

Naszym celem do końca 2023 r. było (w kontynuacji roku 2022) również wprowadzenie obowiązku przestrzegania tego kodeksu postępowania przez strategicznie ważnych dostawców (o rocznych obrotach w wysokości co najmniej 50 000 euro). Niestety nie udało się osiągnąć tego celu w sposób satysfakcjonujący.

Nie doceniliśmy faktu, że mniejsi dostawcy nie są świadomi konieczności i znaczenia kodeksu postępowania. To wyzwanie i wynikająca z niego dodatkowa praca znacząco przyczyniły się do niezrealizowania celu.

 

Na rok 2024 pozostaje dla nas bardzo ważne zadanie, aby w całości osiągnąć wyznaczony cel, poprawiając w ten sposób niezadowalający dotychczasowy wynik (w odniesieniu do dostawców generujących roczne obroty w wysokości co najmniej 50 000 euro).

W tym celu alokujemy dodatkowe zasoby ludzkie w ukierunkowany sposób, aby rozszerzyć i skonsolidować świadomość kodeksu postępowania wśród naszych dostawców.

Pozwoli nam to osiągnąć wyżej wymieniony cel.

Cel ekologiczny

Redukcja emisji CO2

W 2021 roku firma Leiber sporządziła swój pierwszy bilans klimatyczny, tworząc tym samym podstawę przejrzystego śledzenia przyszłych zmian. Planowane są konkretne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2, np. budowa elektrowni na biomasę. W szczególności para do nawilżania i suszenia drożdży piwowarskich ma być pozyskiwana z nieprzetworzonych odpadów drzewnych.

 

Celem firmy Leiber jest zapewnienie neutralności klimatycznej produkcji w niemieckim zakładzie w Bramsche-Engter do roku 2030. W październiku 2022 r. położono fundamenty pod nową elektrownię na biomasę w zakładzie Engter. Z końcem 2024 roku dzięki zastosowaniu tej elektrowni na biomasę emisja CO2 powinna spaść o 50%.

Cele socjalne

Rozwój kadry kierowniczej

W 2021 r. firma Leiber określiła cechy skutecznej kultury zarządzania, które mogą być wykorzystywane do interakcji wewnątrz firmy. Na tej podstawie opracowano kompetencje i wymagania stawiane menedżerom. Ponieważ szkolenia bezpośrednie musiały zostać odwołane w 2022 r. ze względu na wewnętrzne środki związane z pandemią, działania te przełożone zostały na 2023 r.

 

Celem w roku 2023 było przeszkolenie wszystkich menedżerów Leiber w zakresie cech skutecznej kultury zarządzania. Zorganizowaliśmy w tym celu modułowy kurs zarządzania dla menedżerek (6 modułów, łącznie 30 lekcji), który został pomyślnie ukończony. Ponadto wszyscy kierownicy zmian (TWB, TWE, EXE) i kierownicy produkcji zostali przeszkoleni w zakresie zarządzania i komunikacji.

Zakładowa opieka zdrowotna

Celem było, aby do 2023 roku co najmniej 60% pracowników skorzystało z co najmniej jednej oferty w zakresie opieki zdrowotnej. Cel 60% został wyraźnie przekroczony, zwłaszcza że przeprowadzka do nowego budynku administracyjnego zapewniła wszystkim pracownikom administracyjnym ergonomiczne miejsce pracy. Oferty prozdrowotne, takie jak rower biznesowy, Hasefit i okulary w miejscu pracy, były również coraz częściej wykorzystywane.

 

Zadowolenie pracowników i ich dobre samopoczucie w systemie zmianowym są dla Leiber bardzo ważne, dlatego naszym celem na 2024 r. jest uelastycznienie systemu zmianowego poprzez wprowadzenie umów z kontem czasu pracy: Stworzony zostanie prosty i przejrzysty system czasu pracy ze zmianami, obejmujący całą dobę i 7 dni w tygodniu, który w miarę najlepszych możliwości zapewni odpowiednie docelowe poziomy zatrudnienia przy uwzględnieniu czasu pracy i czasu wolnego pracowników.

Codzienne przestrzeganie
kodeksu postępowania

Łańcuchy dostaw oparte na zrównoważonym rozwoju stanowią punkt wyjścia dla wyeliminowania lub zminimalizowania negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i gospodarki.

Oprócz zasad ekonomii wkomponowujemy aspekty ekologiczne i społeczne w nasze procesy nabywcze oraz w związane z nimi procesy decyzyjne. Te zasady, zdefiniowane w naszym Code of Conduct, są regularnie nadzorowane w ramach audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych – i codziennie przestrzegane. Bazując na długotrwałych partnerstwach, w oparciu o te wartości promujemy wśród naszych dostawców prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem jest zwiększenie wartości dodanej dla wszystkich podmiotów uczestniczących w perspektywie długoterminowej.

Perspektywiczne decyzje

Perspektywiczność oznacza dla nas: podejmowanie już dziś właściwych decyzji dotyczących jutra.

Podejmujemy działania zorientowane na przyszłość, które zapewnią nie tylko bieżący, krótkotrwały zysk, lecz także w późniejszej perspektywie obok rozwoju i sukcesu cenny wkład w ochronę klimatu i zasobów – w naszym przedsiębiorstwie oraz w społeczeństwie.

Człowiek w centrum uwagi

Jako odpowiedzialny pracodawca zakorzeniony w regionie chcemy także w przyszłości utrzymać naszą atrakcyjność zarówno dla pracowników młodych jak i doświadczonych.

Z tego względu dbamy o zdrowie naszych kadr, aby nadal były one w stanie sprostać wyzwaniom zmieniającej się codzienności zawodowej. Przywiązujemy duża wagę do kształcenia młodych ludzi w równym stopniu, oraz do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Aby umożliwić pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym, zapewniamy – w miarę możliwości – elastyczne modele czasu pracy. Ponadto wykorzystujemy możliwości techniczne, aby zadania mogły być realizowane w dowolnej lokalizacji.

 

Do naszych pryncypiów należy równe i uczciwe traktowanie wszystkich pracowników. Tym samym przeciwdziałamy różnym płaszczyznom dyskryminacji i wykluczenia społecznego.

Poprawa kondycji zdrowotnej
zwierząt i ludzi

Nasze produkty mogą przyczyniać się do poprawy kondycji zdrowotnej.

Ograniczają one stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt i wzmacniają jednocześnie układ odpornościowy zwierząt i ludzi. Chcemy stale przyczyniać się również do poprawy zdrowia i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników. Obecnie pracujemy nad stworzeniem systemu zarządzania zdrowiem.

Jako dostawcy dla przemysłu spożywczego i branży paszarskiej jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za zdrowe żywienie ludzi i zwierząt. Chcemy naszymi innowacyjnymi produktami oraz składnikami przyczyniać się do zapewnienia zdrowej żywności produkowanej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Wkład Leiber w zrównoważony rozwój na przykładzie naszego Model biznesowy.

Aby skonkretyzować zrównoważony rozwój, Organizacja Narodów Zjednoczonych sformułowała 17 celów.

 

Opisują różne obszary, w obrębie których mogą działać ludzie, organizacje i przedsiębiorstwa. Tu dostępne są cele zrównoważonego rozwoju, które Leiber ma szczególnie na uwadze.

1

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
Leiber uszlachetnia drożdże piwne, tworząc innowacyjne produkty zapewniające zdrowe odżywianie ludzi i zwierząt oraz biotechnologiczne i rolnicze zastosowania. Praktykujemy upcycling na poziomie światowego rynku już od 1954 r.

1

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY KLIMATU
Leiber swoim modelem biznesowym przyczynia się do chronienia zasobów oraz minimalizacji emisji. Angażujemy się na rzecz przyszłościowego społeczeństwa i bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników.

1

PRZEMYSŁ, INNOWACJA I INFRASTRUKTURA
Nieustannie rozwijamy nasze procesy i metody, mając na celu dalszą ochronę zasobów naszej planety i tym samym przyczyniając się do funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

1

JAKOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Leiber przywiązuje znaczenie do kształcenia młodych ludzi w równym stopniu, co do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

1

RÓWNOUPRAWNIENIE
Różnym płaszczyznom dyskryminacji i wykluczenia społecznego przeciwstawiamy traktowanie wszystkich pracowników bez względu na ich płeć na zasadach fair play.

1

ZDROWIE I POMYŚLNOŚĆ
Chcemy stale przyczyniać się do poprawy zdrowia i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników. Obecnie pracujemy nad stworzeniem systemu zarządzania zdrowiem.

1

GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY
Podejmujemy działania zorientowane na przyszłość, które zapewnią także w późniejszej perspektywie obok rozwoju i sukcesu cenny wkład w ochronę klimatu i zasobów.

1

OPŁACALNA I CZYSTA ENERGIA
Oszczędne obchodzenie się z energią jest mocno zakorzenione w filozofii przedsiębiorstwa Leiber. Od 2016 r. posiadamy certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50001, a od ponad 10 lat prowadzimy wytwórnię biogazu oraz 2 elektrociepłownie blokowe.

1

ZDROWIE I POMYŚLNOŚĆ
Nasze produkty mogą przyczyniać się do poprawy kondycji zdrowotnej, ograniczyć stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt oraz wzmacniać układ odpornościowy zwierząt i ludzi. Jako dostawcy dla przemysłu spożywczego i paszarskiego chcemy naszymi innowacyjnymi produktami oraz składnikami przyczyniać się do zapewnienia zdrowej żywności produkowanej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

1

ELIMINACJA GŁODU
Ekstrakty drożdżowe Leiber wspomagają przykładowo wytwarzanie wegańskiej i wegetariańskiej żywności oraz pomagają ograniczyć sól przy zachowaniu walorów smakowych. Tym samym stanowią wkład w zdrową żywność zbilansowaną pod względem fizjologicznym. Zrównoważony rozwój, naturalność i jakość naszych produktów pozwolą tym samym wyżywić w przyszłości 10 miliardów ludzi w skali globalnej.

1

OPŁACALNA I CZYSTA ENERGIA
Produkcją paliw neutralnych dla klimatu z odnawialnego produktu ubocznego browarów Leiber wspiera globalną ochronę klimatu.

1

OPŁACALNA I CZYSTA ENERGIA
Nasze zrównoważone produkty mogą jako substancja pomocnicza wspomagać także fermentację w wytwórniach biogazu. Tym samym ofertą naszych produktów przyczyniamy się do wytwarzania czystej energii z biogazu.

1

ŻYCIE NA OBSZARACH WIEJSKICH
Dostarczamy rolnikom produkty uboczne z miejscowych browarów, bogate w cenne, lekkostrawne białka. Nasze wysokogatunkowe produkty z drożdży piwnych oraz nasze wysłodziny wspomagają ponadto zdrowie zwierząt.

1

ŻYCIE POD WODĄ
Na potrzeby akwakultury jesteśmy w stanie udostępnić wysokogatunkowe proteiny i nukleotydy z drożdży piwnych. Pozwala to częściowo ograniczyć stosowanie mączki rybnej i nie naruszać układu trawiennego ryb.

1

ŻYCIE NA OBSZARACH WIEJSKICH
Produkty drożdżowe Leiber w istotnym stopniu przyczyniają się do zachowywania i wzmacniania naturalnych sił, które pozwalają ziemi i roślinom zwalczać szkodniki i infekcje. Tym istotnym aspektem swojej działalności badawczej Leiber toruje drogę ku ekologicznemu rolnictwu opartemu na zrównoważonym rozwoju.

Aktualne tematy z dziedziny Leiber GmbH

Kontakt
Nasze osoby kontaktowe chętnie Ci doradzą.
w górę